Tantárgy kódja

KO1002

Tantárgy neve

Anyanyelvi ismeretek II. Írásbeli kommunikáció

Kredit

0

Félévi követelmény

Minősített aláírás


Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

 A kurzus résztvevői szövegtani, helyesírási ismereteket szereznek, illetve szövegértési, -alkotási, helyesírási készségeik és képességeik fejlődnek. A tanegység teljesítése során szerzett alapozó jellegű ismeretek és kompetenciák egyrészt hozzásegítik a hallgatókat tanulmányaik hatékonyabb, eredményesebb végzéséhez, másrészt megalapozzák a tanári kommunikációhoz szükséges speciális szövegértési, -alkotási, helyesírási készségeket.


Cél angol

The course participants gain textual and orthography knowledge of spelling and a lot of creative, spelling skills and abilities to develop the right texts. The course skills and competences acquired will help students education more effective and efficient, giving a performance of the other hand for the basics knowledge for teacher. The students will learn the main spelling skills necessary for communication.


Tartalom

 A szövegértési képességek fejlesztése különböző típusú szövegekkel végzett gyakorlatokkal: (pl. tankönyvszövegek, tudományos, sajtónyelvi és szépirodalmi szövegek stb.), a következő fő fejlesztési területekre koncentrálva: lényegkiemelés, a szöveg struktúrájának felismerése, a mondatok közötti logikai kapcsolatok megértése, a szövegek kontextusban való értelmezése, reflektálás az olvasottakra, értékelés. A szövegalkotáshoz szükséges képességek fejlesztése kreatív gyakorlatokkal, a következő fő fejlesztési területekre koncentrálva: a téma és a relevanciák meghatározása, tématartás, a nézőpont kialakítása, a struktúra meghatározása, a szerkesztés arányossága, logikus sorrend, következetes gondolatvezetés, megfelelő stílus és a szöveg koherenciáját biztosító pragmatikai, szemantikai és grammatikai szövegösszetartó elemek megfelelő alkalmazása. Helyesírási ismeretek és gyakorlatok. A helyesírási alapelvek (kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés); a kis és nagy kezdőbetűk; a tulajdonnevek fajtái és azok helyesírása; az egybe- és a különírás esetei és okai; az idegen közszavak helyesírása; az elválasztás; az írásjelek; a rövidítések és mozaikszók.


Tartalom angol

The development of literacy skills, focusing on areas of: highlighting the essence of the text structure recognition, the logical connections between sentences understanding and interpretation of texts in context. develop skills needed for writing texts the creative practices and focus on the subject and the determining relevance, design point of view, a logical sequence, coherent thoughts right style. Spelling skills and practices. The spelling principles (Pronunciation, word analysis, tradition, simplification); large and small initial letters; proper names types and their spelling; the collating and writing specific cases and causes; Words of foreign spelling; weaning; punctuation; abbreviations, and acronyms.


Számonkérés

Minősített aláírás


Számonkérés angol

Signature with qualification


Irodalom

Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam? 2000. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. (A Szövegszemantika, Szövegpragmatika, A szöveg szerkezete, a Szövegalkotás és a Szövegbefogadás c. fejezetek) 166–279, 367–406. Vörös Ferenc: Legyen biztos helyesírásunk! 1996. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.


Irodalom angol

Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam? 2000. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. 2004. Budapest: Osiris Kiadó. (A Szövegszemantika, Szövegpragmatika, A szöveg szerkezete, a Szövegalkotás és a Szövegbefogadás c. fejezetek) 166–279, 367–406. Vörös Ferenc: Legyen biztos helyesírásunk! 1996. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.


Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. habil. Minya Károly