Tantárgy kódja

CB3006

Tantárgy neve

Akusztika

Tantárgy angol neve

Acoustics

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Beszeda Imre