Tantárgy kódja

CB3011

Tantárgy neve

Bibliaismeret

Tantárgy angol neve

Bible studies

Kredit

1

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

VKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett