Tantárgy kódja

CB3012

Tantárgy neve

A határainkon túli magyar líra

Tantárgy angol neve

Hungarian lyric poetry beyond sur frontiers

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

Developing student personality. Improving students' erudition, skills and abilities by making use of the obtained knowledge. Improving competences establishing life-long learning, such as professional co-operation and communication, self-improvement and commitment to professional development. 

Tartalom angol

Students will get to know the circumstances of formation and main characteristics of development and enrichment of Hungarian literature in Romania, Czech and Slovak Republic, Serbia (Voivodina), Ukraine (Sub-Carpathian region) and the West. They will understand the intentions of lyric generations of Hungarian minority literature, learn their most important authors and their key works.

Számonkérés

házi dolgozat, félév végi zárthelyi: gyakorlati jegy

Számonkérés angol

home assignment, end-term test: term grade

Irodalom

Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944 – 1970. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. Bertha Zoltán – Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma. TIT, Bp., 1985. A magyar irodalom története 1945 – 1975. IV. A határon túli magyar irodalom. Akadémiai Kiadő, Bp., 1982. Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Magvető Kiadó, Bp., 1987. Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945 – 2000). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. Pomogáts Bála: Az újabb magyar irodalom. Gondolat Kiadó, Bp., 1982. (553-613.) Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993. Ajánlott irodalom: Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983. Pomogáts Béla: Erdély hűségében. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. Széles Klára: Hálás utókor. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000.

Irodalom angol

Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944 – 1970. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. Bertha Zoltán – Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma. TIT, Bp., 1985. A magyar irodalom története 1945 – 1975. IV. A határon túli magyar irodalom. Akadémiai Kiadő, Bp., 1982. Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Magvető Kiadó, Bp., 1987. Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945 – 2000). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. Pomogáts Bála: Az újabb magyar irodalom. Gondolat Kiadó, Bp., 1982. (553-613.) Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993. Ajánlott irodalom: Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983. Pomogáts Béla: Erdély hűségében. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. Széles Klára: Hálás utókor. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000.

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Antal Attila