Tantárgy kódja

CB3025

Tantárgy neve

Lovaglás II.

Tantárgy angol neve

Riding II.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Técsy Attila