Tantárgy kódja

CB3026

Tantárgy neve

Tenisz I.

Tantárgy angol neve

Tennis

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Pásztorné dr. Batta Klára