Tantárgy kódja

CB3028

Tantárgy neve

Lovaglás

Tantárgy angol neve

Riding

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Técsy Attila