Tantárgy kódja

CB3030

Tantárgy neve

Mesterséges Intelligencia

Tantárgy angol neve

Artificial intelligence methods

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél angol

to learn how to program a Nao robot.

Tartalom angol

Nao robots. components, basic functions. Control software that add intelligent behavior to a Nao robot. Making simple programs for Nao robots.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

A Nao robot dokumentációja, a robothoz mellékelve.

Irodalom angol

Documentation for the Nao robot.

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Vályi Sándor