Tantárgy kódja

CB3036

Tantárgy neve

Tematikus térképezés

Tantárgy angol neve

Methods of thematic mapping

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

FTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Vass Róbert