Tantárgy kódja

CB3039

Tantárgy neve

Protokoll és etikett

Tantárgy angol neve

Business Etiquett and Protocoll

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Barabásné dr. Kárpáti Dóra