Tantárgy kódja

CB3040

Tantárgy neve

Utak és látnivalók a történelmi Magyarországon

Tantárgy angol neve

Roads and sight in the historical Hungary

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Drabancz Mihály Róbert