Tantárgy kódja

CB3041

Tantárgy neve

Borkultúra

Tantárgy angol neve

Wine Culture

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szakál Zoltán Zsolt