Tantárgy kódja

CB3044

Tantárgy neve

Gazdasági döntések számítógépes alkalmazásai

Tantárgy angol neve

Computer consultant of economic decision

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Nyilas József