Tantárgy kódja

CB3045

Tantárgy neve

Versenypolitika és versenyszabályozás

Tantárgy angol neve

Competition Policy and Regulations

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Vargáné dr. Bosnyák Ildikó