Tantárgy kódja

CB3049

Tantárgy neve

Településtan

Tantárgy angol neve

Settlment Studies

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Tóthné dr. Kerülő Judit