Tantárgy kódja

CB3055

Tantárgy neve

Játékpedagógia

Tantárgy angol neve

Pedagogy of Games

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna

Ekvivalencia

CG1026