Tantárgy kódja

CB3066

Tantárgy neve

Digital photography

Tantárgy angol neve

Digital photography

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tarján Péter