Tantárgy kódja

CB3068

Tantárgy neve

Helikopterek

Tantárgy angol neve

Helicopters

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szilágyi Dénes