Tantárgy kódja

CB3069

Tantárgy neve

Rádió és radartechnika

Tantárgy angol neve

Radio and Radar Technology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Korody Endre Béla