Tantárgy kódja

CB3070

Tantárgy neve

Repülésbiztonság

Tantárgy angol neve

Flight Secutrity

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szilágyi Dénes