Tantárgy kódja

CB3072

Tantárgy neve

Repülőgép robottechnika

Tantárgy angol neve

Aeroplane Robot Technology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szilágyi Dénes