Tantárgy kódja

CB3073

Tantárgy neve

Hulladék és melléktermék hasznosítás

Tantárgy angol neve

Waste and By-Product Recycling

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter