Tantárgy kódja

CB3074

Tantárgy neve

Ipari robottechnika

Tantárgy angol neve

Industrial Robot Technology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Ormos László