Tantárgy kódja

CB3078

Tantárgy neve

Szabványosítás

Tantárgy angol neve

Standardization

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szigeti Ferenc János