Tantárgy kódja

CB3083

Tantárgy neve

CNC megmunkálások

Tantárgy angol neve

CNC Processing

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Százvai Attila Zsolt