Tantárgy kódja

CB3089

Tantárgy neve

Anyanyelvi tehetséggondozás

Tantárgy angol neve

Use of Hungarian - A course for talented students

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Imre Rubenné dr.