Tantárgy kódja

CB3092

Tantárgy neve

Kémiai alapozó

Tantárgy angol neve

Chemistry - Foundation course

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter