Tantárgy kódja

CB3094

Tantárgy neve

Dísznövénytermesztés

Tantárgy angol neve

Cultivating of Ornamental Plants

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szabó Miklós