Tantárgy kódja

CB3100

Tantárgy neve

Számítógéppel segített műszaki rajz

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Zsolt Péter