Tantárgy kódja

CB3102

Tantárgy neve

Tudatos táplálkozás

Tantárgy angol neve

Conscious Nutrition

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

AMKI