Tantárgy kódja

CB3104

Tantárgy neve

Pedagógiai kutatásmódszertan

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

The aim of the course is to provide students with a general overview of the basic themes and issues of Educational research methodology

Tartalom angol

Define and describe the scientific method. Explain how the scientific method is used in educational research. Understand the difference between positivist and interpretive approaches to the scientific method in pedagogy. Differentiate between four kinds of research methods: surveys, experiments, field research, and secondary data and textual analysis. Understand why ethical standards exist. Define value neutrality.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Bp. 1993. Orosz Sándor: Pedagógiai mérések. Korona Kiadó, Bp., 1993. Falus Iván –– Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER K. Bp. 2000. Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Kiadó, Bp., 2001. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Bp., 2002.

Irodalom angol

Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Bp. 1993. Orosz Sándor: Pedagógiai mérések. Korona Kiadó, Bp., 1993. Falus Iván –– Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER K. Bp. 2000. Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Kiadó, Bp., 2001. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Bp., 2002.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Jenei Terézia