Tantárgy kódja

CE3003

Tantárgy neve

Tanulni a sikerért. Alapok.

Tantárgy angol neve

Studying for Success. The Basics

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

30 + 0
E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Hegedüs Ferenc