Tantárgy kódja

CE3004

Tantárgy neve

Tanulás a sikerért: memóriafokozók

Tantárgy angol neve

Studying for Success Memory Boosters

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

30 + 0
E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Hegedüs Ferenc