Tantárgy kódja

CE3005

Tantárgy neve

Hatékony feljegyzés készítés

Tantárgy angol neve

Effective Note Taking

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

30 + 0
E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TSI

Tantárgyfelelős oktató

Máté János