Tantárgy kódja

CE3007

Tantárgy neve

Bírkózás a feszültséggel

Tantárgy angol neve

Wrestling with Stress

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

30 + 0
E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Eichinger László