Tantárgy kódja

CE3009

Tantárgy neve

Használjuk az internetet tanulásra

Tantárgy angol neve

Using the Internet for Research

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Eichinger László