Tantárgy kódja

CE3014

Tantárgy neve

Munkavállalók, karrier életút

Tantárgy angol neve

Employees and their career structure

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Kósáné dr. Bilanics Ágnes