Tantárgy kódja

CE3015

Tantárgy neve

Beszállítók minősítése

Tantárgy angol neve

The Ranking of Subcontractors

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Nagy Zsuzsanna