Tantárgy kódja

CE3017

Tantárgy neve

Minőségbiztosítás

Tantárgy angol neve

Quality assurance

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szigeti Ferenc János