Tantárgy kódja

CE3018

Tantárgy neve

Regionális, head-office Magyarországon

Tantárgy angol neve

Regional and head-office in Hungary

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Nagy Zsuzsanna