Tantárgy kódja

CE3022

Tantárgy neve

Vállalati felhasználói programok

Tantárgy angol neve

Computer programs for Corporate Clients

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Nagy Zsuzsanna