Tantárgy kódja

CM3009

Tantárgy neve

Kisebbségek szociálpszichológiája

Tantárgy angol neve

Social Phychishology of Minorities

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc