Tantárgy kódja

CM3010

Tantárgy neve

Az EU nyelvpolitikája

Tantárgy angol neve

Linguistic Policy of the EU

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Veres Ferenc