Tantárgy kódja

CM3011

Tantárgy neve

Az Európai Bíróság joggyakorlata

Tantárgy angol neve

Law Practice of the European Court

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Nagy Andrea