Tantárgy kódja

CM3013

Tantárgy neve

Iskolai konfliktushelyzetek megoldása

Tantárgy angol neve

Solving School Conflicts

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika