Tantárgy kódja

CM3015

Tantárgy neve

Az ásványok csodálatos világa

Tantárgy angol neve

The wonderful world of minerals

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Ferenc