Tantárgy kódja

CM3023

Tantárgy neve

Múzeumandragógia

Tantárgy angol neve

Museum Andragogy

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Riczu Zoltán