Tantárgy kódja

CB3034

Tantárgy neve

A globális világgazdaság kialakulása , fejlődése

Tantárgy angol neve

Formation and evolution of global economy

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A világgazdaság centrum-periféria fejlődési elmélete alapján, valamint a globalizációs évszázad új kihívásaira adott sajátos válaszok segítségével - a történelmi fejlődés eltéréseit is figyelembe véve - vizsgáljuk a centrum országok, a félperifériák és a differenciálódó fejlődő régiók (harmadik és negyedik világ) sokoldalú kapcsolatrendszerét, a helyi társadalmi-gazdasági sajátosságok érzékeltetésével, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű perifériák sajátos alkalmazkodását, társadalmi-gazdasági berendezkedését.

Tartalom

A világgazdaság fejlődése és működési zavarai c. stúdium bevezetője a világgazdasági elméletekkel és modellekkel foglalkozik, majd felvázolja a XV. századi regionális gazdaságokból kialakuló egységes, modern világgazdaság fejlődési szakaszait és sajátosságait. Az idő- és térbeli keresztmetszetek után – amelyek a világgazdaság fejlődési fokozatai is – a világgazdaság jelenlegi sajátosságaival (globalizáció, Just in time, dezindusztrializáció, termelői- és fogyasztói szolgáltatások, stb.) és működési zavaraival foglalkozunk. Különös hangsúlyt fektetve a természeti és humán erőforrások regionális különbségeire, a gazdasági potenciál eltéréseire, amelyek eredményeként gyorsuló differenciálódás és élesedő konfliktusok adódnak (pl. Észak-Dél, élelmezési, pénzügyi).

Tantárgyfelelős intézet kódja

FTI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kókai Sándor