Tantárgy kódja

CB3043

Tantárgy neve

Közlekedésgazdasági földrajz

Tantárgy angol neve

Transport-Economic Geography

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél

A hallgató legyen tisztában a közlekedés térbeli jelenségeinek általában az egész Földre érvényes törvényszerűségeivel, jellegzetes vonásaival, belső összefüggéseivel, és külső kapcsolatrendszerével. Ismerje meg a szállítási- közlekedési tevékenységet közlekedés- fajtánként (alágazatonként), vizsgálja azok rendszertulajdonságait, gazdasági, társadalmi vonatkozásait, használatát, előnyeit és hátrányait, kapcsolatát a természeti földrajzi adottságokkal. Vizsgálja a Föld különböző térségeiben a (összehasonlítás céljából) a kapcsolatok térbeli formáit. Feltárja egy bizonyos terület (ország, megye, régió, stb.) közlekedési adottságait, a közlekedési ágak térbeli elhelyezkedését, forgalmát, egymáshoz és a társadalmi- gazdasági- természeti keretekhez való viszonyát és kapcsolatát.

Tartalom

A közlekedés ágazatainak és a szállítási módoknak (közúti, vízi, vasúti, légi, csővezetékes, elektromos hálózat) a kialakulása, fejlődése, technikai- technológiai jellemzői, elhelyezkedése területek (országok, régiók) szerinti megoszlásban. A legfőbb szállítási- közlekedési útvonalak, azok teljesítménye, a fejlődés-fejlesztés lehetőségei, tendenciái. Az Európai Unió közlekedési rendszere, Magyarország kapcsolódási pontjai, magyar hálózat jellemzői.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TKI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Riczu Zoltán