Tantárgy kódja

CB3065

Tantárgy neve

Fizikatörténet

Tantárgy angol neve

History of Physics

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A tantárgy célja a hallgatók általános műveltségének bővítése azáltal, hogy összekapcsolja a fizika tudományát az emberiség egyetemes történetével, a művelődéstörténettel; bemutatja a fizika tudományának kialakulását és fejlődését, a fizikai gondolkodás főbb irányait; megismertet a legjelentősebb fizikusok életével, munkásságával, fő műveikkel; kitekintést ad az alkalmazott fizika, a technika történetére.

Tartalom

ellenizmus alkonya, az antik örökség átmentése: arabok, hinduk, kolostorok, egyetemek. A reneszánsz és a fizika. A kísérleti fizika megjelenése: a kinematika és a dinamika. A klasszikus fizika évszázadai XVIII.-XIX. század. Az elektromos áram, az elektromos áram mágneses tere. Az elektromágneses tér. A fény természete. Az elektromágneses fényelmélet. Az elektron. A hő és az energia. Kinetikus gázelmélet, a hőtan főtételei. Entrópia és valószínűség. Carnot-ciklus. A XX. század, a fizika évszázada. A relativitáselmélet. Kvantumelmélet, kvantummechanika, kvantumelektrodinamika. Atom- és magfizika. Radioaktivitás, maghasadás, láncreakció, fúziós energiatermelés. Törvény és szimmetria. Alapvető kölcsönhatások. Elemi részek. Kozmikus sugárzás. Megmaradási törvények. Szimmetria. Magyar fizikusok szerepe a tudomány fejlődésében. Eötvös Lorand, Hevesy György, Jedlik Ányos, Déry, Bláthy, Zipernovszky. Neumann János, Szilárd Leo, Teller Ede, Wigner Jenő, Bay Zoltán.

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tarján Péter